رمز عبور را فراموش کرده ام
دانایی، سرآمـد همه خوبی‌هاست و نادانی سرآمد همه بدی‌ها. پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم
کلاسهای کنکور طلایه داران دانش رشته برق در مشهد
پرسش و پاسخ طلایه داران دانش
images (5)

بوليوار سيمون (1830ــ 1783) BO.LI.VAR اصلاح طلب آمريکاي لاتين
ناجي بزرگ و قهرمان نامي آزاديخواهي قاره آمريکاي جنوبي، در خانواده اي اشرافي در شهر کاراکاس در ونزوئلا (ونيز کوچک) تولد يافت، اجدادش از مأموران برجسته و عاليرتبه کشور اسپانيا بودند، خود سيمون نيز اگر ميخواست در طبقه خود باقي بماند مسلماً بمقامات بلندي ميرسيد، ا ما سميمون بليوار از زندگي آسوده اشرافي دست کشيد و در راه استوار آزادي آمريکاي جنوبي رنج هاي فراوان برد و کوشش هاي بسيار کرد.
سيمون بليوار چندين سال در پايتخت هاي اروپائي، مخصوصاً در مدارس حقوق مادريد مطالعه کرد. در پاريس شاهد مراحلي از جريانات انقلابي، پس از انقلاب کبير فرانسه بود. در 1801 ازدواج کرد و بکشور خود ونزوئلا بازگشت، اما بزودي همسرجوانش درگذشت، بليوار پس از سه سال اقامت در ونزوئلا در 1804 به اروپا رفت.
سه قرن يعني از 500 تا 1800 اسپانيا برکولوني هاي خود در قاره آمريکاي جنوبي با خشونت و بدرفتاري و تعدي فرمان ميراند. درنده خوئي با مهاجران اروپائي و با بوميان اين سامان بقدري شديد و طاقت فرسا بود که مردم اين قاره را به فکر رهائي خود از چنگال ستم و استثمار اسپانيائي انداخت، زيرا زندگاني را فرمانروايان اسپانيائي چنان بر مردم
اين کولوني ها تنگ و تلخ کرده بودند که زندگاني آنان کمي بهتر از زندگي بردگان بود.
گاهي انقلابي، قيامي، جنبشي بوسيله مردم اين قاره طرح ريزي ميشد يا بمرحله اجرا درميآمد. مردمان آمريکاي جنوبي با ايمان بسيار و با کوشش فراوان در برانداختن فرمانروائي اسپانيائي ها تلاش ميکردند، اما بيشتر نهضت هاي آزاديخواهانه اين مردم آزاديخواه بوسيله فرمانروايان اسپانيائي درهم شکسته ميشد. يا اينکه اکثر جنبش ها چون طراحي و آماده اجرا ميگشت بوسيله حکمرانان و عوامل اسپانيائي کشف و در نطفه خفه ميشد، مردم تقريباً اميد خود را براي رسيدن بآزادي از دست داده بودند تا اينکه سردار بزرگ و آزاديخواه مشهور سيمون بليوار بياري اين مردم ستمديده برخاست.
در آغاز نوجواني از جنبش هاي آزاديخواهانه اروپا مطالبي مي شنيد و خود نيز در خانه از امر و نهي هاي بزرگترها سخت بستوه آمده بود و در نوجواني بسيار جسور، خودرأي بود تحصيلات منظمي نکرد اما از دانش هاي مختلف اطلاعات پراکنده اي بدست آورد. بوليوار پابند هيچگونه اعتقادات ديني نبود و به عقايد روشنفکران نيمه دوم قرن هجدهم اروپا گرويد. آثار ولترو روسو را مطالعه کرد و از افکار و عقايد پيشوايان و پيروان اصلاحات اساسي عصر خود اطلاع حاصل نمود. با تاليران، فون هومبولت و مادام استال ملاقات کرد و رفته رفته خود را يکي از آزادي خواهان قرن نوزدهم پنداشت.
روزي با معلم خود در ويرانه هاي تاريخي شهر رم بگردش و تماشا پرداخت و در آنجا باين تصميم رسيد که بايد ميهن خود را از چنگال استثمار و استعمار اسپانيا برهاند. چون در 1809 از ايالات متحده آمريکا ديدن نمود باين نتيجه قطعي رسيد که دولت جمهوري بهترين نوع حکومت است.مبارزه جدي استقلال طلبانه مردم ونزوئلا براي آزادي در1810 آغاز گشت و فرماندهي آنرا ژنرال ميرانداي آزاديخواه بعهده داشت. از بليوار دعوت بهمکاري و پيوستن بسپاه مبارز آزاديخواه ونزوئلا با درجه سرگردي کرد.
بليوار بدين سپاه آزادي طلب پيوست و دليري هاي بسيار از خود نشان داد. اما ديري نپائيد ميراندا گرفتار سردار اسپانيائي گشت و بليوار به کورآکوآ رفت.
در بازگشت به مهين به گروه مخفي ميهن پرستان پيوست و اولين شورش اين گروه ضد حکومت اسپانيائي بسادگي درهم کوفته شد. بوليوار عده اي از داوطلبان پرشور را گرد آورد و قدم بميدان مبارزه نهاد و در چند جنگ، اسپانيائي ها را شکست داد، حتي شهر کاراکاس را تصرف کرد. ولي سرانجام اسپانيائي ها ويرا شکست سختي دادند و بوليوار گريخته پنهان گشت و از پناهگاه خود را به کينکستون، جامائيکا و سپس خود را به هائيتي رسانيد و بار ديگر نيز گروهي از ميهن پرستان را آماده نبرد ساخته وارد مبارزه گرديد اما شکست خورد. البته
بايد توجه داشت که احتمال پيروزي داوطلبان تعليم نيافته در برابر سپاه منظم دشمن ضعيف است با اين عدم پيروزي ها بوليوار مأيوس نگشت ولي اين بار بتشکيل هنگ خارجي پرداخت و عده اي از سربازان ايرلندي و انگليسي را که در اروپا ورزيدگي فراوان يافته بودند، گرد آورد.
اين بار با اين هنگ خارجي نخست به کلمبيا حمله کرد، آنگاه با مردان خود در طول رودخانه اوريئوکو با قايق خود را بشهر آنگوستورا (اينک سيودال بليوار) رسانيد و بيکي از شگفتي آورترين تاريخ عمليات جنگي دست زد. بوليوار چون دشت هاي سوزان منطقه گرمسيري را پيمود، آنگاه از بلندي هاي يخ بسته کوههاي آند گذشت اما خود را در برابر 5000 لشکريان اسپانيا يافت، ولي با گردآوري سپاهي و اسلحه، دليرانه بر اسپانيائي ها تاخت و نيروهاي هاي اسپانيائي ها را در آنجا شکست سختي داد و سبب شد که اسپانيائي ها سرزمين نيوگرانادا را ترک گويند.
درين ناحيه مردم با شور بسيار باستقبال ناجي قهرمان شتافتند و(کلمبيا) تجليل فراوان از وي بعمل آوردند. مردم حق شناس کلمبيا امکانات بسيار براي سپاهيان بوليوار فراهم ساختند و لشکريان بليوار با تجهيزات فراوان از راه کوههاي آند گذشته و با سپاه خود به شهر انگوستورا که مرکز انقلابيون ونزوئلائي شده بود رسيد.
احساسات آزادي خواهي و انقلاب در سراسر آمريکاي جنوبي گسترش يافت. در ونزوئلا، اکواتر، پرو انقلابيون آزاديخواه به نبرد با استعمارگران اسپانيائي برخاستند اما در همه جا شخصيت و اقدامات دليرانه بليوار الهام بخش برنامه هاي آزاديخواهانه انقلابيون گشت.سيمون بوليوار سرانجام برياست جمهوري دو کشور کلمبيا و بوليوي برگزيده شد. در مناطق جنوبي تر آمريکاي جنوبي اسپانيائي ها بيشتر مقاومت کردند با اينحال بعد از 15‏سال تلاش ميهن پرستان در 1825 اسپانيا از آمريکاي جنوبي رانده و دست قدرتش ازين قاره کوتاه گشت.
بوليوار همواره خواهان اين بود که اتحاديه بزرگي از همه کشورهاي آمريکاي جنوبي تشکيل گردد و با سعي اين آزاديخواه بزرگ اولين “کنگره تمام آمريکائي” در سال 1826‏در پاناما تشکيل گرديد. اما بوليوار در اقدام ايجاد کشورهاي مشترک المنافع پيروزي حاصل نکرد. ولي در مورد حکومت دموکراسي صريحاً در قانون اساسي دولت بوليوي که بقلم خود نوشته بود تضمين شد. رئيس جمهور مادام العمرــ با اينکه اختيارات رئيس جمهوري وسيع بود اما ابداً نمي توانست فردي از افراد ملت را از زندگي يا آزادي يا دارائي خود محروم کند. حق آزادي هاي زندگي شهرنشيني براي همه کس محفوظ مي ماند. برده فروشي لغو و آزادي دين و مطبوعات تضمين شد.
سيمون بليوار پس 14سال که رياست عالي دولت و رياست جمهوري کشور کلمبيا را بعهده داشت استعفاي خود را به کنگره نمايندگان تسليم کرد و از کار کناره گرفت. ونزوئلا از اتحاديه کشوري خارج شد و راه مستقلي براي خود در پيش گرفت و نقشه متحد شدن کشورهاي آمريکاي جنوبي در زير يک حکومت ائتلافي بعلل مختلف پا نگرفت حتي با کناره گيري بوليوار اصول دموکراسي نيز در معرض نابودي قرار گرفت.اين امور سبب اندوهي کشنده در سالهاي آخر زندگي بوليوار گرديد.
‏در 1812‏به شورشيان در نيوگرانادا که اينک به کلمبيا معروف است پيوست، جائيکه نيروي اسپانيائي ها زياد بود و بعد از عبور از رود ماگدالنا بود، که ‏500 تن مرد فتحي بدست آورد. در 1813بليوار شهرتي فراوان بدست آورد زيرا ‏دليري هاي بسيار نموده بود. بليوار جوابي که براي مردمي که جنگ طول کشيده و سخت آنها را آزرده بود بدينشرح آماده ساخته بود: اسپانيائي! مرگ در انتظار شماست، حتي اگر شما بي گناه و مقدس باشيد آمريکائي ها! آزادي در انتظار شماست، حتي اگر شما گناهکار باشيد! اين کلمات دلاوري و مبارزه جوئي مردم آمريکاي جنوبي را برانگيخت و قلب ها و لب ها آنرا زمزمه و از آن کسب نيرو ميکردند. بليوار سربازان را تشجيع ميکرد و با اسپانيائي هاي بيرحم با سپاهيان معدود اما با ايمان خود سخت مي جنگيد.
بليوار به کاراکاس وارد شد و پرچم اسقلال و جمهوري را برافراشت.
‏بليوار عشق بسيار به آزادي داشت، اين شور آزادي طلبي براي خود و ديگران بود. از اينرو بزودي يکبار ديگر با طرح و نقشه هاي خود در 1817 بمبارزه اسپانيائي ها برخاست و بياري نيروهاي نيوگرانادا شتافت درين احوال وي بصورت يک قهرمان آزادي ميان مردم شهرت يافته بود.بليوار بدون ترس اينک در ونزوئلا و نيوگرانادا براي استقلال جمهوري کلمبيا مبارزه کرد و سرانجام سپاه اسپانيائي را در 1819‏‏شکست داد و اولين رئيس جممور کلمبيا گرديد. سال بعد بليوار توانست استقلال آکوادور را نيز بدست آورد. دو سال بعد پس از جنگ سختي قسمت علياي پرو تغيير نام يافته و بافتخار سيمون بليوار، بليوي ناميده شد.
بليوار مردي بود که زندگي خود را صرف خدمت براي آزادي کشور خود نمود، هميشه ستمي که در حق وي شده بود فراموش ميکرد و بي شک يکي از برجسته ترين و نام آورترين مردان جهان بود.تاريخ آمريکاي جنوبي هرگز خاطره اين قهرمان بزرگ را فراموش نخواهد کرد، پس از بليوار اين قاره بکشورهاي متعدد تقسيم گشت و نامهاي تازه يافت ولي ما مي توانيم بگوئيم که کشورهائي مثل ونزوئلا، اکوادر، بليوي، پرو، پاناما و کلمبيا همه را بليوار تأسيس و اسقلال براي آنها کسب کرد.
‏بليوار در 1830‏مرد. مجسمه او سوار بر اسب پس از مرگش ساخته و در شهر ليما پايتخت پرو برپا شد.