رمز عبور را فراموش کرده ام
طلب دانش، بر هر مسلمانى واجب است. بدانيد كه خداوند جويندگان دانش را دوست دارد. پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم
کلاسهای کنکور طلایه داران دانش رشته برق در مشهد
پرسش و پاسخ طلایه داران دانش
6824_0

دكتر زهره عبدي دانشپور ،پس از اتمام تحصيلات ابتدايي و متوسطه ،ديپلم خود را از دبيرستان نور بخش در سال 1346 اخذ كرد. وي تحصيلات خود را تا مقطع كارشناسي ارشد در دانشگاه تهران در رشته معماري به اتمام رسانيد .دكتر عبدي دانشپور براي تكميل معلومات دانشگاه به انگلستان سفر كرد و در دانشگاه ليورپول انگلستان در رشته برنامه ريزي شهري و منطقه اي دكتراي خود را دريافت داشت. نامبرده ه اكنون عضو هيئت علمي و دانشيار گروه معماري, دانشكده معماري و شهرسازي شهيد بهشتي مي باشد.
گروه : هنر
رشته : معرق كار
گرايش : برنامه ريزي شهري و منطقه اي
تحصيلات رسمي و حرفه اي : سوابق تحصيلي دكتر زهره عبدي دانشپور به ترتيب زير است:

ديپلم رياضي دبيرستان نوربخش ايران 1346
فوق ليسانس معماري تهران ايران 1354
دكترا (PhD) برنامه ريزي شهري و منطقه اي ليورپول انگلستان 1983

مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : سوابق كاري و اجرايي و مديريتي زهره عبدي دانشپور به قرار زير است:

كارشناس ارشد معماري1355-1356 دفتر فني استانداري استان مركز- تهران، ايران
كارشناس ارشد برنامه ريزي 1362-1363 دفتر فني جهاد دانشگاهي، دانشگاه شهيد بهشتي تهران، ايران
مدير گروه خدمات شهري1369-1371 مركز عالي پژوهش هاي مهندسي و پزشكي جانبازان و معلولين تهران، ايران
مشاور عالي برنامه ريزي1376 شركت مهندسان مشاور معماري و شهرسازي نقش جهان- پارس تهران، ايران
سرپرست گرايش برنامه ريزي شهري و منطقه اي1377- 1378 گروه شهرسازي، دانشكده معماري و شهرسازي ،دانشگاه شهيد بهشتي- تهران، ايران
معاون گروه شهرسازي و سرپرست گرايش برنامه ريزي شهري و منطقه اي1381-1383 دانشكده معماري و شهرسازي ،دانشگاه شهيد بهشتي تهران، ايران
عضو هيئت علمي دانشگاه 1363 ادامه دارد گروه شهرسازي، دانشكده معماري و شهرسازي ،دانشگاه شهيد بهشتي تهران، ايران

عضويت در مراكز علمي و پژوهشي :

طرح مطالعات جامع استان مركزي – عمران شهري- شهر اراك و نيمه جنوبي استان مركزي – مسوول اين بخش از كار و همكار در كل طرح – سازمان برنامه و بودجه استان مركزي- گروه مطالعاتي هامون – 1369
مناسب سازي محيط شهري براي حركت افراد معلول – مسوول اصلي – مركز تحقيقات مهندسي و پزشكي جانبازان و معلولين (وابسته به وزارت علوم و اموزش عالي و بنياد جانبازان و مستضعفان) 1371 -1369
بررسي و تحليل ساختار فضايي/ فعاليتي شهر تهران و ارزيابي امكان پذيري راه هاي مقابله با ناهنجاري هاي موجود – مسوول اصلي – دانشگاه شهيد بهشتي – 75- 1373
برنامه ريزي ناحيه استحفاظي جنوب شهر تهران – مشاور عالي برنامه ريزي – شهرداري تهران- مهندسان مشاور نقش جهان- پارس – 76 – 1375
اصول و مباني طراحي فضاهاي آموزشي (جلد سوم): اصول و مباني مكانيابي و تعيين اندازه فضاهاي آموزشي – مسوول اين بخش از كار و همكار در كل طرح پژوهشي – سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور – 1376
بررسي نظريه ها و رهيافت هاي برنامه ريزي شهري – مسوول اصلي – دانشگاه شهيد بهشتي – 80 -1379

فعاليتهاي آموزشي : سوابق تدريسي و آموزشي زهره عبدي دانشپور به قرار زير است:

كارگاه طراحي شهري (1) كارشناسي و كارشناسي ارشد معماري
مباني نظري شهري بازگشايي دوره كارشناسي ارشد برنامه ريزي شهري و منطقه اي
مباني برنامه ريزي شهري (1) كارشناسي و كارشناسي ارشد معماري
مباني برنامه ريزي شهري (1) كارشناسي ارشد پيوسته معماري
مباني برنامه ريزي شهري (2) كارشناسي ارشد پيوسته معماري
كارگاه طراحي شهري (1) كارشناسي ارشد پيوسته معماري
كارگاه طراحي شهري (2) كارشناسي ارشد پيوسته معماري
نظريه هاي برنامه ريزي منطقه اي كارشناسي ارشد برنامه ريزي شهري و منطقه اي
روش هاي برنامه ريزي منطقه اي كارشناسي ارشد برنامه ريزي شهري و منطقه اي
كارگاه برنامه ريزي منطقه اي كارشناسي ارشد برنامه ريزي شهري و منطقه اي
مباني بهسازي و نوسازي شهري كارشناسي ارشد برنامه ريزي شهري و منطقه اي
نظريه هاي برنامه ريزي شهري كارشناسي ارشد برنامه ريزي شهري و منطقه اي
روش هاي برنامه ريزي شهري كارشناسي ارشد برنامه ريزي شهري و منطقه اي
كارگاه برنامه ريزي شهري كارشناسي ارشد برنامه ريزي شهري و منطقه اي