رمز عبور را فراموش کرده ام
علم ناخدا است و آزمایش و تجربه همچون سربازان او هستند.
کلاسهای کنکور طلایه داران دانش رشته برق در مشهد
پرسش و پاسخ طلایه داران دانش
images

دكتر محمد رحيميان در سال 1331 در شهرضا بدنيا آمد.در سال 1356، به اخذ درجة فوق ليسانس مهندسي راه و ساختمان از دانشكدة فني دانشگاه تهران نائل آمد. پس از آن به كشور فرانسه عزيمت كرد. در سال 1357 موفق به اخذ درجة DEA از مدرسة پل و راه فرانسه گرديد. در سال 1360 درجة دكتري خود را در مهندسي راه و ساختمان با گرايش مكانيك ساختمان از مدرسه پل و راه فرانسه دريافت كرد.نامببرده هم اكنون عضو هيئت علمي و استاد دانشكده فني تهران مي باشد.گروه : فني و مهندسيرشته : مهندسي راه و ساختمانگرايش : مكانيك ساختمانتحصيلات رسمي و حرفه اي : محمد رحيميان در سال 1356، به اخذ درجة فوق ليسانس مهندسي راه و ساختمان از دانشكدة فني دانشگاه تهران نائل آمد. پس از آن به كشور فرانسه عزيمت كرد. در سال 1357 موفق به اخذ درجة DEA از مدرسة پل و راه فرانسه گرديد. در سال 1360 درجة دكتري خود را در مهندسي راه و ساختمان با گرايش مكانيك ساختمان از مدرسه پل و راه فرانسه دريافت كردمشاغل و سمتهاي مورد تصدي : دكتر محمد رحيميان عضو هيئت علمي و استاد دانشكده فني تهران مي باشد.از سوابق اجرايي دكتر رحيميان در دانشگاه تهران مي توان رياست دانشگاه، رياست دانشكدة فني، معاونت پژوهشي دانشگاه و مديري گروه مهندسي عمران را نام برد. وي هم اكنون معاون پژوهشي دانشگاه تهران ميباشد.فعاليتهاي آموزشي : محمد رحيميان پس از بازگشت به ايران در سال 1364 به دانشگاه تهران وارد شد و در دانشكدة فني مشغول به تدريس گرديد. وي تاكنون دروسي همچون تحليل سازه ها (1) و (2) ، محاسبات ماتريس ساختمانها و تئوري ارتجاعي را تدريس نموده استچگونگي عرضه آثار : دكتر رحيميان 5 كتاب با همكاري ديگران تأليف و ترجمه نموده است. نيز مسئوليت هدايت بيش از 20 پايان نامة دانشجويي را به عهده داشته و دارد. وي تاكنون 24 مقاله و گزارش علمي در نشريات خارجي و داخلي ارائه داده است.

آثار : تحليل سازه ها ويژگي اثر : پديدآورنده: محمد رحيميان، اميركيوان قرباني تنها ناشر: سنجش (وابسته به موسسه فرهنگي هنري سنجش) – 13822 مكانيك محيط هاي بسته ويژگي اثر : پديدآورنده: محمد رحيميان، مرتضي اسكندري قادي ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ – 04 ارديبهشت، 1385