رمز عبور را فراموش کرده ام
جوينده دانش در ميان مردمان نادان، همچون شخص زنده است در ميان مردگان. پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم
کلاسهای کنکور طلایه داران دانش رشته برق در مشهد
پرسش و پاسخ طلایه داران دانش
Dr.Shafia

ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﺷﻔﯿﻌﺎ ، ﻓﺮزﻧﺪ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ، ﻣﺘﻮﻟﺪ 1329، ﺳﺮاوان ، اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﺟﺴﺘﺎن ، ﺻﺎدره از زاﻫـﺪان، دﮐﺘـﺮی ﻓﻨـﺎوری،
اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮑﺪه ﺻﻨﺎﯾﻊ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ اﯾﺮان، ﻣﺸﺎور ﻓﻨﯽ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻓﻨﯽ ﮐﺸﻮر و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ، ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﻋﻠﻤﯽ
ﺑﻬﺮه وری ﻣﻠﯽ،ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﻬﺮه وری آﻣﻮزش وزارت ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری،، ﺷﻮرای ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺰاری ﺟﺎﯾﺰه ﻣﻠﯽ ﺑﻬﺮه وری ، و ﺟـﺎﯾﺰه
ﻣﻠﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﯾﺮان، ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺻﻨﻌﺖ ﺷﻮرای ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮر ، ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ، اﻧﺤﻤﻦ ﻫـﺎی ﻋﻠﻤـﯽ
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ، ﮐﯿﻔﯿﺖ، ارﮔﻮﻧﻮﻣﯽ ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﻨﺎوری، ﺷﻮرای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﺸﻮر ﺑـﻮده اﺳـﺖ .
ﭘﺲ از اﺧﺬ ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﺗﻮﻟﯿﺪ از داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ اﯾﺮان ، در ﺳﺎل1352 ﺑـﻪ ﺗﮑﻤﯿـﻞ ﺗﺤﺼـﯿﻼت در ﺧـﺎرج از ﮐﺸـﻮر ﭘﺮداﺧﺘـﻪ،
درﺟﻪ ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ و دﮐﺘﺮی در رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮔﺮاﯾﺶ ﻓﻨﺎوری در ﺣﻮزه ﺗﺮاﯾﺒﻮﻟﻮژی ﻣﺘﺎ ﻟﻮرژی ﺳﻄﺢ ، از داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮوﻧﻞ
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎ ن اﺧﺬﮐﺮده. وی دارای ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﯿﺶ از34ﺳﺎل ﺗﺪرﯾﺲ ، ﺗﺤﻘﯿﻖ و راه اﻧﺪازی واﺣﺪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸـﻮر
اﺳﺖ. ﻣﻘﺎﻻت وﺗﺎﻟﯿﻔﺎﺗﯽ در ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻋﻠﻤﯽ داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﯿﺪه و در ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎی ﻣﺘﻨـﻮع ﻣﻠـ ﯽ و ﺑـﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠـﯽ
ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ اراﯾﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
در ﻋﯿﻦ ﮐﺎر آﻣﻮزش و ﭘﮋوﻫﺶ و ﻣﺸﺎوره ، ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﺿﺮور داﻧﺸﮕﺎه و ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻤﻮازات ﺗﻼش ﻫـﺎی ﮔﺴـﺘﺮده
أی ﮐﻪ در ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺪﯾﺮان در ﺑﺎزار ﮐﺎر ﻣﺒﺬول داﺷﺘﻪ، ﻫﻤﺮاﻫﯽ و ﻫﺪاﯾﺖ ﭘﺮوژه ﻫـﺎی ﻣﺘﻌـﺪد اﻧﺘﻘـﺎل ﻓﻨـﺎوری ﻧﻈﯿـﺮ
اﯾﺠﺎد ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﮐﻼن ﻃﻮس و ﺑﺎﯾﺎﻃﻮس در ﺳﺎﺧﺖ ﻗﻄﻌﺎت ﺗﺮﻣﺰ و ﮐﻼچ وﺳﺎﯾﻂ ﻧﻘﻠﯿﻪ، ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺎﺷﯿﻦ اﺑﺰار اﯾﺮان ﮐﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه دﺳﺘﮕﺎه ﺳﻨﮓ ﺳﻨﺒﺎده دﻗﯿﻖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، و ﺳﺎﺧﺖ ﮐﭙﻪ ﯾﺎﺗﺎﻗﺎن در وﺳﺎﯾﻂ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﻮﺗـﻮری، اﯾﺠـﺎد ﻣـﻮزه ﻋﻠـﻮم و ﻓﻨـﻮن
ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺮای ﺧﺎوران در ﺗﻬﺮان، وﺣﺮﮐﺖ در ﺟﻬﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺪی ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺗﺠﺎری ﺟﺪﯾﺪ در ﮐﺸﻮر و ﺗﻌﺪادی دﯾﮕﺮ ﭘـﺮوژه اﺟﺮاﯾـﯽ
و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی راﻫﺒﺮدی ﻓﻮﻻد ﺧﻮزﺳﺘﺎن، اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺪﯾﺮان اﯾﺮان ﺧﻮدرو،ﺟﺎﯾﮕـﺎه ﻣﻬﻨﺪﺳـﯽ ﺻـ ﻨﺎﯾﻊ در
ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ، ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎرک ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت و ﻣﻮاردی ﭼﻨﺪ را ﺑﻌﻬﺪه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
او ﺿﻤﻦ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و راه اﻧﺪازی ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﮐﺎرﮔﺎه ﻫـﺎ و آزﻣﺎﯾﺸـﮕﺎه ﻫـﺎ ی ذﯾـﺮﺑﻂ، روی ﺗـﺎﺛﯿﺮ
ﺧﻮدﮐﺎر ﺳﺎزی ﺑﺮ اﺷﺘﻐﺎل در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ، ﺑﻬﺮه وری ﮐﻞ ﻋﻮاﻣـﻞ در ﺳـﻄﺢ اﯾـﺮان، اﻧـﺪازه ﮔﯿـﺮی اﺛﺮﺑﺨﺸـﯽ آﻣـﻮزش ﻫـﺎی
ﮐﺎرﺑﺮدی، اﻟﮕﻮﮔﯿﺮی ، ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ، و ﺳﻨﺠﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﻌﺎل داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﺎور ﺻـﻨﻌﺘﯽ در
ﭘﯿﺎده ﮐﺮدن ﻃﺮح ﻫﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺟﺎﻣﻊ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ، ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺗﻼش ﻫﺎی ارﮔﻮﻧﻮﻣﯿﮑﯽ در ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ، ﺑﻬـﺮه وری و
اﯾﺰو9000 ﺗﻼش ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.او روی ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ، آﻣﻮزش و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ، اﻧﺘﻘﺎل ﻓﻨﺎوری ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺸﻐﻮل اﺳﺖ.
زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ: در ﺣﻮزه اﻧﺘﻘﺎل ﻓﻨﺎوری، ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ، ﮐﯿﻔﯿﺖ و اﺑﻌﺎد ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی در ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ،
ﻋﻀﻮﯾﺖ درﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ:
ﻋﻀﻮ ﻣﻮﺳﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ اﯾﺮان، ﻋﻀﻮ ﻣﻮﺳﺲ و ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮه اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی، ﻋﻀـﻮ ﻣﻮﺳـﺲ اﻧﺠﻤـﻦ
ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ، ﻋﻀﻮ ﻣﻮﺳﺲ اﻧﺠﻤﻦ ارﮔﻮﻧﻮﻣﯽ اﯾﺮان، ﻋﻀﻮ اﻓﺘﺨﺎری ﺟﺎﻣﻌﻪ رﯾﺨﺘﻪ ﮔﺮان اﯾﺮان، ﻋﻀﻮ اﻓﺘﺨﺎری ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻗﺎﻟـﺐ ﺳـﺎزان
اﯾﺮان، ﻋﻀﻮ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﯾﺮان، ﻋﻀﻮ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ اﯾﺮان.
ﻧﻔﺶ ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ:
اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ، ﻣﺪﯾﺮ ﮔﺮوه ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺟﺮاﯾﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ اﯾـﺮان،
ﻣﺸﺎور ﻓﻨﯽ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻓﻨﯽ ﮐﺸﻮر و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ، ،ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻬـﺮه وری ﻣﻠﯽ،ﮐﻤﯿﺘـﻪ ﺑﻬـﺮه وری آﻣـﻮزش، ﻋﻀـﻮ
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺻﻨﻌﺖ ﺷﻮرای ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮر،ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎی ﺟﻮاﯾﺰ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺑﻬﺮه وری ﻣﻠـﯽ، ﻋﻀـﻮ ﻣﻮﺳـﺲ در اﻧﺠﻤـﻦ
ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ- ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﻨﺎوری، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ، ارﮔﻮﻧﻮﻣﯽ ، اﯾﻤﻨﯽ، ﻋﻀﻮ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ وزارت ﻋﻠﻮم،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت وﻓﻨĤوری،
ﻣﻘﺎﻻت ﭼﺎپ ﺷﺪه در ﻣﺠﻼت ﻋﻠﻤﯽ
1. ﻣﺪﻟﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺘﻘﺎل ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ روﺳﺘﺎﻫﺎی اﯾﺮان، ﺳﻤﯿﻨﺎراﺳﺘﻘﺮار ﺻﻨﻌﺖ درروﺳﺘﺎ، داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن،ﺟﻬﺎد ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ،1365.
2. ﮐﺪام ﻓﻨﺎوری ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎزﺳﺎزی اﺳﺖ،اوﻟﯿﻦ ﺳﻤﯿﻨﺎر ﺑﺎزﺳﺎزی اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ
ﻣﺪرس،ﮔﺮوه اﻗﺘﺼﺎد،اﺳﻔﻨﺪ1368.
3. اﻧﻌﮑﺎس ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی اﻓﺰودن ﭘﮋوﻫﺶ وﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ.ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻬﺘﺮ،1369.
4. ﻓﻦ آوری ﺧﻮدﮐﺎرﺳﺎزی.ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻬﺘﺮ1369.
5. ﻓﻨﺎوری وﻧﻘﺶ آن درﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻨﺴﺮواﯾﺮان،ﺗﺴﻨﺪﯾﮑﺎی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻨﺴﺮواﯾﺮان،ﺗﻬﺮان 1369.
6. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﻨﺎوری،ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دوﻟﺘﯽ،1369.
7. ﻫﻤﮕﺎﻣﯽ ﺑﺎ رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ ﻓﻨﺎوری،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دوﻟﺘﯽ،1369.
8. ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ دراﯾﻼم ازﮐﺠﺎی زﻧﺠﯿﺮه ﻓﻨﺎوری ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮوع ﮐﺮد، ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﺎزﺳﺎزی اﻗﺘﺼﺎدی وزارت ﺻﻨﺎﯾﻊ،1369.
9. ارزﯾﺎﺑﯽ ﻓﻨﺎوری ﻣﻮﺟﻮد،ﺗﻮﺳﻌﻪ وﺑﻬﺒﻮدآن، ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دوﻟﺘﯽ، 1369.
10. .ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﻨﺎوری.اﯾﻤﻨﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ1370.
11. ﺳﯿﺮﺗﺤﻮﻻت ﻓﻨﺎوری وﻧﻘﺶ آن در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دوﻟﺘﯽ،1370.
12. ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻮﺿﻊ ﻧﮕﺎری ﺳﻄﺢ ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺶ ﻓﻮﻻد، ژورﻧﺎل ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﺎﯾﺶ1371.
13. ﺑﻬﺮه وری ﮐﻞ ﻋﻮاﻣﻞ در اﯾﺮان، ﺳﻤﭙﻮزﯾﻮم ﺑﻬﺮه وری ﮐﻞ ﻋﻮاﻣﻞ در، ﺳﻨﮕﺎﭘﻮررﯾﺎ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺮه وری آﺳﯿﺎﯾﯽ،1372
14. ارﺗﻘﺎ، ﺻﻨﺎﯾﻊ روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﮐﻮﭼﮏ در آﺳﯿﺎ و اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯿﻪ، ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ آﺳﯿﺎﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺮه وری آﺳﯿﺎ1373.
15. ﻓﻀﺎی ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ در اﯾﺮان، ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻠﯽ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن در ﺣﻮزه ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ،1374.
16. ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻫﻢ ﺟﻮﺷﯽ ﻓﻨﺎوری ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ، ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ آﺳﯿﺎﯾﯽ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن،1377.
17. ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮدراﻧﺘﺨﺎب ﻓﻨﺎوری ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﻨﺴﺐ ﺟﻬﺖ اﻣﻨﺘﻔﺎل در ﻣﻘﻄﻌﯽ ﮔﻪ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ
درآﻣﺪه اﺳﺖ،ﺗﺪﺑﯿﺮ1378.
18. واﺑﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﺧﻮدﮐﺎرﺳﺎزی ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﻫﺎی اﯾﺰو9000 و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ، ﮐﻨﻔـﺮاﻧﺲ ﺑـﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠـﯽ
ﺧﻮدﮐﺎرﺳﺎزی وﯾﺘﻨﺎم،1379.
19. ﻧﻘﺶ ﻃﺮح رﯾﺰی ﺑﺎزار در ﮐﺴﺐ ﺳﻮد از ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺧﻮدﮐﺎرﺳﺎزی، ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﻮدﮐﺎرﺳﺎزی در وﯾﺘﻨﺎم،1379.
20. ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی ﻣﺠﺎزی، ﻓﺼﻞ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪرس،1382.
21. ﻣﺪﯾﺮان ﻣﻮﻓﻖ در ﺷﺮاﯾﻂ دﺷﻮار اﻗﺘﺼﺎدی،اﻧﺪﯾﺸﻪ ﮔﺴﺘﺮ ﺳﺎﯾﭙﺎ،1382.
22. ﻣﺪﻟﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﺎﺛﯿﺮ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی ﻣﺠﺎزی،ﻣﺪرس 1382.
23. ﻣﻘﺎﻟﻪ آزﻣﻮن ﻣﺪﻟﻬﺎی ﺗﺌﻮرﯾﮏ، ﻧﺸﺮﯾﻪ اﻣﯿﺮ ﮐﺒﯿﺮ،1382
24. ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﻟﯿﺰرل در آزﻣﻮن ﻣﺪﻟﻬﺎی ﺗﺌﻮرﯾﮏ ،ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس.1382.
25. ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ،ﻣﺎﻟﮏ اﺷﺘﺮ1383.
26. ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻘﯿﺎس ﺟﻬﺎﻧﯽ،داﻧﺸﮕﺎه اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ1383.
27. رﻋﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺑﻘﺎ،ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺟﺎم ﺟﻢ،1383.
28. اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﯿﺰرل ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺎﯾﻞ، داﻧﺸﮕﺎه اﻣﯿﺮ ﮐﺒﯿﺮ1383
29. اراﺋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺪل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ در اﯾﺮان، ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و
ارﺗﺒﺎﻃﺎت،1383.
30. ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺛﺮﺑﺨﺶ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از اﻟﺰﻣﺎت wto و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ، اوﻟﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻓﺮاﮔﯿﺮ،1383.
31. ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎون ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮ ﺑﺮای اﺷﺘﻐﺎل زاﯾﯽ در اﯾﺮان ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺳﯿﺴﺘﺎن ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن،1383.
32. ﻣﺮاﮐﺰ رﺷﺪ ﻣﺠﺎزی ﺑﺮای اﯾﺮان، ﻣﺮاﮐﺰ رﺷﺪ و ﺷﻬﺮﮐﻬﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ،1383.
33. ﻣﺪل اﻧﺘﺨﺎب ﻓﻨﺎوری ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺎراﻓﯿﻦ، داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺪرس،1384.
34. ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﻮزه ﻫﺎی ﺑﺮوزﺿﺎﯾﻌﺎت.اوﻟﻮﯾﺖ ﯾﻨﺪی اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮی در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد زاﺋﺪﺟﺎﻣﺪ،
ﺳﻤﯿﻨﺎر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮی1384.
35. ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺣﺮﻓﻪ ای ﯾﮏ ﻧﯿﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه اﺳﺘﺎﻧﺪارد1384.36. ﻣﯿﺰان ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از

ﻣﺎﺷﯿﻨﻬﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﻋﺪدی در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪی اﯾﺮان، ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻋﻠﻮم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ،1384.
37. ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﺑﺰارﻫﺎ و ﻓﻨﻮن ﮐﯿﻔﯿﺖ در ﺗﺤﻮل ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ، دوﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻓﺮاﮔﯿﺮ،1384.
38. اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﯽ ﺗﺤﻘﻖ اﯾﺠﺎد اوﻟﯿﻦ ﻣﺮﮐﺰ رﺷﺪ ﻣﺠﺎزی ﻓﻨﺎوری در ﮐﺸﻮر، ﻣﻌﺮﻓﯽ ﭘﺎرک ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری ﺧﺮاﺳﺎن،1384.
39. اراﺋﻪ ﻣﺪﻟﯽ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺟﻬﺖ اوﻟﯿﻦ ﻣﺮﮐﺰ رﺷﺪ ﻣﺠﺎزی ﻓﻨﺎوری در ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺠﺎزی، ﻣﻌﺮﻓﯽ ﭘﺎرک ﻋﻠﻢ
و ﻓﻨﺎوری ﺧﺮاﺳﺎن،1384.
40. اﻟﮕﻮ ﺑﺮداری ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻓﺮاﯾﻨﺪ داﻧﺶ در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان، ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ،1384.
41. ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﺒﺮه ﻓﺎزی ﺗﺤﺖ وب ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺨﺎب روش اﻧﺘﻘﺎل ﻓﻨﺎوری، ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی،1384.
42. راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺳﮑﻮی ﻣﺸﺘﺮک در ﺻﻨﻌﺖ، ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ،1384.
43. ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻣﺪﯾﺮان اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺟﺪی ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻣﻮزش ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﻓﻀﺎی رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮی ﺟﻬﺎﻧﯽ،ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻨﺎﺑﻊ
اﻧﺴﺎﻧﯽ،1384.
44. ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺛﺮ ﺑﺨﺶ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از اﻟﺰاﻣﺎت wto و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﻬﺎﻧﯽ، ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ1384،WTO- TQM.
45. روش ازﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮای اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی و ﻋﮑﺲ ﺑﺮداری از ﻫﺎﻟﻪ اﻃﺮاف ﺑﺪن اﻧﺴﺎن، ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ،1384.
46. ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﺪوﯾﻦ راﻫﺒﺮدی ﺑﺮای اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻣﻮﺛﺮ از
ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه در ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺸﻮر، ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ 1384،IT.
47. ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺎﺳﯽ در دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت، ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ 1384،IT.
48. ﻋﻤﻖ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﻓﻨﺎوری CNC.ﻣﺪﻟﯽ ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ ﺗﺎﺛﯿﺮ CAD/CAM/CAE ﺑﺮﺑﻘﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪی،ﻣﺪرس1384.
49. ﻣﺪل راﻫﺒﺮد ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﻧﺘﺨﺎب ﻓﻨﺎوری ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺎراﻓﯿﻦ، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ،1385.
50. آزﻣﻮن ﻣﺪﻟﻬﺎی ﺗﺌﻮرﯾﮏ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازSEMٰ ﻧﺸﺮﯾﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس 1385..